Spis treści

Samochody dostawcze do wynajęcia

Indywidualne podejście do każdego klienta, konkurencyjne ceny oraz jakość oferowanych samochodów, pozwoliły nam w krótkim czasie na stanie się liderem w swojej branży.

Naszym klientom gwarantujemy najniższe ceny na rynku, niejednokrotnie 2-3 razy niższe od cen konkurencji, fachową obsługę i pomoc w załatwieniu wszelkich formalności.

Interesuje Cię wynajem busa, samochodu dostawczego? Zapoznaj się z naszą ofertą.

Nasze usługi są skierowane do szerokiej gamy klientów. Skorzystać z nich mogą zarówno klienci indywidualni(np. krótkoterminowy wynajem na wszelkiego rodzaju uroczystości) jak i firmy, które korzystają z pojazdów dostawczych, busów.


 


Procedura wynajmu

 1. Rezerwacja samochodu dla klienta: osobiście, telefonicznie, e-mailowo.  
 2. Informacja klienta o ogólnych warunkach wynajmu samochodu:
  • wybór i typ samochodu przez klienta
  • przestawienie zasad użytkowania samochodu
  • warunki i możliwość przedłużenia okresu wynajmu samochodu 
 3. Przygotowanie samochodu dla klienta:
  • sprawdzenie stanu technicznego
  • prawdzenie czystości samochodu
  • zadbanie o pełny bak paliwa
  • podstawienie samochodu pod wskazany adres i umówioną godzinę 
 4. Pobranie kaucji z karty kredytowej/debetowej bądź gotówkowej 
 5. Spisanie umowy najmu samochodu i zapoznanie z regulaminem:
  • uzupełnienie danych najemcy i wynajmującego
  • określenie należności za wynajem
  • określenie długości trwania okresu wynajmu 
 6. Pobranie od klienta następujących dokumentów wynajmu:
  • dowód osobisty do zrobienia kopii
  • prawo jazdy do zrobienia kopii 
 7. Kopie w/w dokumentów dołączone są do umowy 
 8. Warunki umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisuje klient oraz wynajmujący, po jednym egzemplarzu dla stron 
 9. Spisanie protokołu przekazania klientowi samochodu, w dwóch egzemplarzach:
  • sprawdzenie stanu licznika
  • sprawdzenie stanu paliwa
  • sprawdzenie stanu wnętrza samochodu
  • sprawdzenie bagażnika; koło zapasowe, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, lewarek
 10. Przekazanie samochodu klientowi wraz z:
  • kluczykiem (jeden komplet)
  • dowodem rejestracyjnym
  • potwierdzeniem zawarcia polisy ubezpieczeniowej
 11. Po okresie najmu, ustalonego w umowie następuje spisanie protokołu zdawczego 
 12. Rozliczenie klienta z należności

 


 

Wymagania

 1. Osoba fizyczna zobowiązana jest przedłożyć do skopiowania Dokumenty:
  • Dowód Osobisty z zameldowaniem na terenie RP (tylko obywatele Polski)
  • Prawo Jazdy
  • Paszport (tylko obcokrajowcy) 
  • oraz kartę kredytowa lub debetową wystawioną na wynajmującego samochód. W przypadku firm dodatkowo zobowiązane są złożyć Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Odpis z rejestru KRS, Regon i NIP. W przypadku podstawienia samochodu do firmy, należy przygotować kserokopię wyszczególnionych dokumentów 
 2.  Kaucja: kaucję, w wysokości zależnej od wybranego samochodu, należy wpłacić najpóźniej przy wydaniu samochodu. Akceptujemy karty kredytowe VISA, MASTERCARD, MAESTRO,AMERICAN EXPRESS. Przy zapłacie kaucji gotówką wysokość jej wynosi dwukrotność stawki zasadniczej zależnej od wybranego samochodu. W przypadkach indywidualnych, istnieje możliwość obniżenia wysokości lub zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji pieniężnej. Firmy mogą wpłacać kaucję pieniężną również przelewem, jednak pieniądze muszą dotrzeć na nasze konto przed wydaniem pojazdu. Przy wynajmie samochodu zastępczego na czas naprawy istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji pieniężnej (kaucję stanowi pojazd klienta, który naprawiany jest lub będzie w serwisie samochodowym wskazanym przez wypożyczalnię Inter-Auto) 
 3. Wiek: minimalny wiek kierowcy to 18 lat. Samochodem może kierować wyłącznie osoba, z którą została podpisana umowa najmu 
 4. Płatność: Najemca zobowiązany jest uiścić z góry kwotę za deklarowany okres wynajmu kartą kredytową lub gotówką, honorujemy następujące karty kredytowe: VISA, MASTERCARD,MAESTRO,AMERICAN EXPRESS. Przy stawkach długoterminowych, płatność reguluje się za każdą dekadę miesiąca z góry na podstawie faktury VAT 
 5. Rezerwacja: 
  • rezerwacji należy dokonać telefonicznie, mailem lub osobiście w siedzibie wypożyczalni samochodów. Rezerwacja musi zawierać dane osobiste, teleadresowe, model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godziny odbioru oraz zdania pojazdu, rodzaj stawki, formę płatności za najem i kaucję, ewentualne zgłoszenie zamiaru wyjazdu za granicę (wymienić kraje tranzytowe i kraj docelowy)
  • w przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h przed planowanym terminem, wypożyczalnia samochodów Inter-Auto dokona obciążenia za 1 dobę wynajmu zarezerwowanego pojazdu
  • wynajmy do 7 dni - rezerwację można składać z wyprzedzeniem co najwyżej dwóch dni, wcześniejsza rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki
  • wynajmy dłuższe niż 7 dni - rezerwację można składać z dowolnym wyprzedzeniem wysokość zaliczki wynosi 20% 
 6. Paliwo: Samochody podstawiane są z pełnym zbiornikiem paliwa i takie powinny być zwrócone

 Warunki wynajmu

 1. Najemca oświadcza, że otrzymuje samochód sprawny technicznie bez uszkodzeń nadwozia i wnętrza pojazdu, zobowiązuje się jednocześnie do zwrotu pojazdu w takim stanie. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego pojazdu, powinny zostać odnotowane w rubryce: UWAGI umowy najmu. W przeciwnym wypadku ewentualne reklamacje ze strony najemcy nie będą uwzględnione. 
 2. Dopuszcza się 60 minutowe bezkosztowe opóźnienie zwrotu samochodu, wyłącznie zawcześniejszym powiadomieniem wypożyczalni
 3. Przedłużenie najmu więcej niż jedną godzinę powoduje naliczenie kolejnej doby 
 4. Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie wypożyczalni o tym fakcie upoważnia wypożyczalnię do natychmiastowego powiadomienia Policji o kradzieży samochodu oraz podwyższenia stawki za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu 
 5. Podstawienie i odbiór poza granicami miasta wynosi:
  • do 70 km - 149.99 PLN + 22% VAT
  • powyżej 70 km - wymagane są ustalenia indywidualne z pracownikiem wypożyczalni
  • ubezpieczenie OC/AC/NW 
 6. W stawkę wynajmu wliczone/y jest: 
  • serwis okresowy pojazdu
  • materiały eksploatacyjne 
 7. Samochód użytkowany przez najemcę posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC oraz ubezpieczenie właściwe samochodom przeznaczonym do wynajmu. Ubezpieczenie jest wliczone w cenę wynajmu pojazdu, niemniej jednak najemca odpowiada materialnie za szkody, których nie obejmuje odpowiedzialność odszkodowawcza Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W przypadku kradzieży pojazdu w trakcie trwania umowy najmu najemca zostanie obciążony kwotą 10% wartości samochodu, chyba że samochód został skradziony z parkingu strzeżonego, przy szkodzie z AC najemca zostanie obciążony kwotą udziału własnego tzn. 20% wartości szkody samochodowej, bez względu na sumę wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odszkodowania - w przypadku gdy szkoda powstała z winy najemcy wypożyczalnia samochodów Inter-Auto ma prawo do zatrzymania depozytu w pełnej kwocie do momentu naprawy uszkodzonego pojazdu. Zwrotowi podlega część depozytu pozostała po odliczeniu kosztów: naprawy samochodu, formalnych związanych z naprawą oraz ewentualnych kari mandatów. W przypadku kradzieży pojazdu w trakcie trwania umowy najmu i odmowy wypłaty odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego najemca zobowiązuje się do pokrycia wartości samochodu wraz z wszelkimi kosztami pobocznymi związanymi z samochodem (spłata całkowita leasingi itp) 
 8. Klient otrzymuje samochód zatankowany i zobowiązany jest do zwrotu samochodu zatankowanego, w przeciwnym wypadku klient obciążany jest opłatą równą dwukrotności spodziewanego braku, zgodnie z obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu średnią ceną paliwa 
 9. Klient otrzymuje samochód czysty, zwrot samochodu brudnego jest dopuszczalny (nie mylić ze zniszczeniami) za odpłatnością w wysokości jednego programu na myjni 
 10. W przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, bez względu na sprawcę, odpowiedzialność finansową klienta sprowadza się do tzw. "udziału własnego", w wysokości 1500.00 PLN. W przypadku drobnej szkody, klient może być obciążony mniejszą kwotą, według uznania wypożyczalni. Jeżeli klient dopełni wszelkich niezbędnych w takich przypadkach formalności udział własny może zostać zniesiony. 
 11. Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji i kontroli stanu technicznego pojazdu, czyli poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia w/w braków mogących spowodować uszkodzenie pojazdu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki 
 12. Wypożyczalnia uwzględnia ewentualne rozliczenia z tytułu drobnych i koniecznych napraw, po wyrażeniu zgody przez wypożyczalnię, biorąc pod uwagę tylko faktury wystawione przez warsztaty samochodowe na firmę Inter-Auto. 
 13. Wyjazd za granicę jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą wypożyczalni i na podstawie naszego ubezpieczenia OC i zielonej karty 
 14. W przypadku wypadku lub kradzieży pojazdu należy niezwłocznie powiadomić Policję oraz wypożyczalnię tel. alarmowy czynny 24h - 0048 (0) 609 610 110, bez względu na porę dnia, wszystkie szkody nie zgłoszone policji Najemca będzie likwidował na koszt własny
 15. Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu strzeżonym, jeżeli istnieje taka możliwość 
 16. W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części oznakowanych lub posiadających fabryczne numery jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwota za montaż tych części oraz kara w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) 
 17. W razie awarii samochodu posiadającego fabryczny okres ochronny najemca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika wypożyczalni samochodów Inter-Auto i assistance, a w przypadku aut po okresie ochronnym producenta wszelkie usterki i naprawy klient naprawia na swój koszt. Numery tel. dostępne są na polisach AC i naklejkach na aucie. Poważniejsze usterki wynikające z właściwego użytkowania pojazdu wypożyczalnia samochodów Inter-Auto naprawi we własnym zakresie, natomiast za usterki powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania pojazdu wypożyczalnia samochodów Inter-Auto obciąży najemcę 
 18. Podpisując umowę najmu Najemca oświadcza, iż zgadza się na wystawienie faktury imiennej, bez rygoru swojego podpisu na siebie bądź na swoją firmę bądź na firmę, w której pracuje. Oświadcza również, że jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisania oświadczeń woli w imieniu firmy. Zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich kosztów związanych fakturą wystawioną na siebie, bank, swoja firmę lub też inną osobę trzecią - w tym firmę, w której pracuje 
 19. Najemca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane z jego winy (wybicie szyby, awaria ogumienia nie będąca następstwem wady fabrycznej, uszkodzenie tapicerki lub innych części samochodu) Najemca upoważnia wypożyczalnię Inter-Auto do obciążenia siebie za powstałe z tego tytułu szkody oraz ewentualne opłaty parkingowe, mandaty, koszty odholowania pojazdu oraz inne kwoty wynikłe ze złamania przez kierującego przepisów o ruchu drogowym 
 20. Dotyczy Umowy Najmu Samochodów - Business: Strony oświadczają, że są przedsiębiorcami a ewentualne spory powstałe w oparciu o powyższą umowę poddają pod rozsądzenie Gospodarczego Sądu Polubownego przy ul. Świętego Mikołaja 4 we Wrocławiu 
 21. Wszelkie kwestie nie regulowane w niniejszej umowie mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego 
 22. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyjazdu poza terytorium Europy i do następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina oraz Albania 
 23. W przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających i/lub narkotyków wynajmujący ponosi wszelkie koszty: napraw, odszkodowań i spraw sądowych 
 24. W przypadku kolizji z winy kierującego bądź kradzieży samochodu, dalszy wynajem innego auta lub podmiana samochodu jest możliwa tylko za dodatkową opłatą 
 25. Samochodem może kierować wyłącznie osoba, z którą została podpisana umowa najmu 
 26. Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w przypadku zgubienia: a- dowodu rejestracyjnego w wysokości = 800 PLN, b- kluczyka = 500 PLN 
 27. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po każdej ze stron

 

JoomSpirit