Warunki wynajmu


Najemca oświadcza, że otrzymuje samochód sprawny technicznie bez uszkodzeń nadwozia i wnętrza pojazdu, zobowiązuje się jednocześnie do zwrotu pojazdu w takim stanie. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego pojazdu, powinny zostać odnotowane w rubryce: UWAGI umowy najmu. W przeciwnym wypadku ewentualne reklamacje ze strony najemcy nie będą uwzględnione.

Dopuszcza się 60 minutowe bezkosztowe opóźnienie zwrotu samochodu, wyłącznie za wcześniejszym powiadomieniem wypożyczalni

Przedłużenie najmu więcej niż jedną godzinę powoduje naliczenie kolejnej doby

Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie wypożyczalni o tym fakcie upoważnia wypożyczalnię do natychmiastowego powiadomienia Policji o kradzieży samochodu oraz podwyższenia stawki za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu

Podstawienie i odbiór poza granicami miasta wynosi:
do 70 km – 199.99 PLN + 22% VAT
powyżej 70 km – wymagane są ustalenia indywidualne z pracownikiem wypożyczalni
ubezpieczenie OC/AC/NW

W stawkę wynajmu wliczone/y jest:
serwis okresowy pojazdu
materiały eksploatacyjne

Samochód użytkowany przez najemcę posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC oraz ubezpieczenie właściwe samochodom przeznaczonym do wynajmu. Ubezpieczenie jest wliczone w cenę wynajmu pojazdu, niemniej jednak najemca odpowiada materialnie za szkody, których nie obejmuje odpowiedzialność odszkodowawcza Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W przypadku kradzieży pojazdu w trakcie trwania umowy najmu najemca zostanie obciążony kwotą 20% wartości samochodu, chyba że samochód został skradziony z parkingu strzeżonego, przy szkodzie z AC najemca zostanie obciążony kwotą udziału własnego tzn. 30% wartości szkody samochodowej, bez względu na sumę wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odszkodowania – w przypadku gdy szkoda powstała z winy najemcy wypożyczalnia samochodów MMCar ma prawo do zatrzymania depozytu w pełnej kwocie do momentu naprawy uszkodzonego pojazdu. Zwrotowi podlega część depozytu pozostała po odliczeniu kosztów: naprawy samochodu, formalnych związanych z naprawą oraz ewentualnych kar i mandatów. W przypadku kradzieży pojazdu w trakcie trwania umowy najmu i odmowy wypłaty odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego najemca zobowiązuje się do pokrycia wartości samochodu wraz z wszelkimi kosztami pobocznymi związanymi z samochodem (spłata całkowita leasingi itp)

Klient otrzymuje samochód zatankowany i zobowiązany jest do zwrotu samochodu zatankowanego, w przeciwnym wypadku klient obciążany jest opłatą równą dwukrotności spodziewanego braku, zgodnie z obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu średnią ceną paliwa

Klient otrzymuje samochód czysty, zwrot samochodu brudnego jest dopuszczalny (nie mylić ze zniszczeniami) za odpłatnością w wysokości 100 pln netto.

W przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, bez względu na sprawcę, odpowiedzialność finansową klienta sprowadza się do tzw. „udziału własnego”, w wysokości do 100000.00 PLN. W przypadku drobnej szkody, klient może być obciążony mniejszą kwotą, według uznania wypożyczalni. Jeżeli klient dopełni wszelkich niezbędnych w takich przypadkach formalności udział własny może zostać zniesiony.

Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji i kontroli stanu technicznego pojazdu, czyli poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia w/w braków mogących spowodować uszkodzenie pojazdu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki

Wypożyczalnia uwzględnia ewentualne rozliczenia z tytułu drobnych i koniecznych napraw, po wyrażeniu zgody przez wypożyczalnię, biorąc pod uwagę tylko faktury wystawione przez warsztaty samochodowe na firmę MMCar.

Wyjazd za granicę jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą wypożyczalni i na podstawie naszego ubezpieczenia OC i zielonej karty

W przypadku wypadku lub kradzieży pojazdu należy niezwłocznie powiadomić Policję oraz wypożyczalnię tel. alarmowy – 0048 (0) 794-607-607 lub 790-602-602, bez względu na porę dnia, wszystkie szkody nie zgłoszone policji Najemca będzie likwidował na koszt własny

Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu strzeżonym, jeżeli istnieje taka możliwość

W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części oznakowanych lub posiadających fabryczne numery jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwota za montaż tych części oraz kara w wysokości do 100.000,00 PLN

W razie awarii samochodu posiadającego fabryczny okres ochronny najemca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika wypożyczalni samochodów MMCar i assistance, a w przypadku aut po okresie ochronnym producenta wszelkie usterki i naprawy klient naprawia na swój koszt. Numery tel. dostępne są na polisach. Za usterki powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania pojazdu wypożyczalnia samochodów MMCar obciąży najemcę.

Podpisując umowę najmu Najemca oświadcza, iż zgadza się na wystawienie faktury imiennej, bez rygoru swojego podpisu na siebie bądź na swoją firmę bądź na firmę, w której pracuje. Oświadcza również, że jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisania oświadczeń woli w imieniu firmy. Zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich kosztów związanych fakturą wystawioną na siebie, bank, swoja firmę lub też inną osobę trzecią – w tym firmę, w której pracuje.

Najemca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane z jego winy (wybicie szyby, awaria ogumienia nie będąca następstwem wady fabrycznej, uszkodzenie tapicerki lub innych części samochodu) Najemca upoważnia wypożyczalnię MMCar do obciążenia siebie za powstałe z tego tytułu szkody oraz ewentualne opłaty parkingowe, mandaty, koszty odholowania pojazdu oraz inne kwoty wynikłe ze złamania przez kierującego przepisów o ruchu drogowym

Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentach Wynajmującego.

Ewentualne spory wynikające z w/w umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Wszelkie kwestie nie regulowane w niniejszej umowie mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego

Obowiązuje bezwzględny zakaz wyjazdu poza terytorium Europy i do następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina oraz Albania

W przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających i/lub narkotyków wynajmujący ponosi wszelkie koszty: napraw, odszkodowań i spraw sądowych

W przypadku kolizji z winy kierującego bądź kradzieży samochodu, dalszy wynajem innego auta lub podmiana samochodu jest możliwa tylko za dodatkową opłatą

Samochodem może kierować wyłącznie osoba, z którą została podpisana umowa najmu

Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w przypadku zgubienia: a- dowodu rejestracyjnego w wysokości = 1000 PLN, b- kluczyka = 1000 PLN

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po każdej ze stron

Ubezpieczenie oferowane w ramach wypożyczenia (m.in.: auto-casco i ubezpieczenie od kradzieży) nie zapewniają pełnej ochrony w razie uszkodzenia lub kradzieży auta. Najemca nadal ponosi odpowiedzialność za wkład własny do sumy 30 000 PLN, jeśli uszkodzi pojazd, weźmie udział w wypadku, auto zostanie skradzione lub zostaną zgubione kluczyki

Istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego pakietu ubezpieczenia przez Najemcę znoszącego udział własny Najemcy

W każdym przypadku, gdy na mocy zapisów Regulaminu, umowy lub innych porozumień Wynajmującego i Najemcy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej, w przypadku, gdy powstała szkoda jest wyższa od należnej kary umownej, Wynajmujący może dochodzić od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wymagania


Osoba fizyczna zobowiązana jest przedłożyć do skopiowania Dokumenty:
Dowód Osobisty z zameldowaniem na terenie RP (tylko obywatele Polski)
Prawo Jazdy
Paszport (tylko obcokrajowcy)
oraz kartę kredytowa lub debetową wystawioną na wynajmującego samochód. W przypadku firm dodatkowo zobowiązane są złożyć Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Odpis z rejestru KRS, Regon i NIP. W przypadku podstawienia samochodu do firmy, należy przygotować kserokopię wyszczególnionych dokumentów

Kaucja: kaucję, w wysokości zależnej od wybranego samochodu, należy wpłacić najpóźniej przy wydaniu samochodu. Akceptujemy karty kredytowe VISA, MASTERCARD, MAESTRO,AMERICAN EXPRESS. Przy zapłacie kaucji gotówką wysokość jej wynosi dwukrotność stawki zasadniczej zależnej od wybranego samochodu. W przypadkach indywidualnych, istnieje możliwość obniżenia wysokości lub zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji pieniężnej. Firmy mogą wpłacać kaucję pieniężną również przelewem, jednak pieniądze muszą dotrzeć na nasze konto przed wydaniem pojazdu. Przy wynajmie samochodu zastępczego na czas naprawy istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji pieniężnej (kaucję stanowi pojazd klienta, który naprawiany jest lub będzie w serwisie samochodowym wskazanym przez wypożyczalnię MMCar)

Wiek: minimalny wiek kierowcy to 21 lat. Samochodem może kierować wyłącznie osoba, z którą została podpisana umowa najmu

Płatność: Najemca zobowiązany jest uiścić z góry kwotę za deklarowany okres wynajmu kartą kredytową lub gotówką, honorujemy następujące karty kredytowe: VISA, MASTERCARD,MAESTRO,AMERICAN EXPRESS. Przy stawkach długoterminowych, płatność reguluje się za każdą dekadę miesiąca z góry na podstawie faktury VAT

Rezerwacja:

rezerwacji należy dokonać telefonicznie, mailem lub osobiście w siedzibie wypożyczalni samochodów. Rezerwacja musi zawierać dane osobiste, teleadresowe, model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godziny odbioru oraz zdania pojazdu, rodzaj stawki, formę płatności za najem i kaucję, ewentualne zgłoszenie zamiaru wyjazdu za granicę (wymienić kraje tranzytowe i kraj docelowy)
w przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h przed planowanym terminem, wypożyczalnia samochodów MMCar dokona obciążenia za 1 dobę wynajmu zarezerwowanego pojazdu

wynajmy do 7 dni – rezerwację można składać z wyprzedzeniem co najwyżej dwóch dni, wcześniejsza rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki

wynajmy dłuższe niż 7 dni – rezerwację można składać z dowolnym wyprzedzeniem wysokość zaliczki wynosi 20%

Paliwo: Samochody podstawiane są z pełnym zbiornikiem paliwa i takie powinny być zwrócone

Procedura wynajmu


Rezerwacja samochodu dla klienta: osobiście, telefonicznie, e-mailowo.
Informacja klienta o ogólnych warunkach wynajmu samochodu:
wybór i typ samochodu przez klienta
przestawienie zasad użytkowania samochodu
warunki i możliwość przedłużenia okresu wynajmu samochodu
Przygotowanie samochodu dla klienta:
sprawdzenie stanu technicznego
sprawdzenie czystości samochodu
zadbanie o pełny bak paliwa
podstawienie samochodu pod wskazany adres i umówioną godzinę
Pobranie kaucji z karty kredytowej/debetowej bądź gotówkowej
Spisanie umowy najmu samochodu i zapoznanie z regulaminem:
uzupełnienie danych najemcy i wynajmującego
określenie należności za wynajem
określenie długości trwania okresu wynajmu
Pobranie od klienta następujących dokumentów wynajmu:
dowód osobisty do zrobienia kopii
prawo jazdy do zrobienia kopii
Kopie w/w dokumentów dołączone są do umowy
Warunki umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisuje klient oraz wynajmujący, po jednym egzemplarzu dla stron
Spisanie protokołu przekazania klientowi samochodu, w dwóch egzemplarzach:
sprawdzenie stanu licznika
sprawdzenie stanu paliwa
sprawdzenie stanu wnętrza samochodu
sprawdzenie bagażnika; koło zapasowe, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, lewarek
Przekazanie samochodu klientowi wraz z:
kluczykiem (jeden komplet)
dowodem rejestracyjnym
potwierdzeniem zawarcia polisy ubezpieczeniowej
Po okresie najmu, ustalonego w umowie następuje spisanie protokołu zdawczego
Rozliczenie klienta z należności

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo128x128czarnetlobialewypelnieniezaokraglony.png